Nëse bindja jonë ndaj Jezusit përfshin bërjen e ‘dishepujve në të gjithë kombet’, atëherë si na shtyjnë qëndrimet dhe veprimet tona aktuale ndaj fëmijëve dhe të rinjve drejt kësaj detyre të madhe? Kjo pyetje është kritike për misionin global, veçanërisht duke pasur parasysh që pothuajse gjysma e popullsisë së botës është më pak se 25 vjeç dhe një e treta e popullsisë janë fëmijë nën 15 vjeç.

Nëse thjesht do të ndanim Lajmin e Mirë me çdo fëmijë në tokë, siç do të ishte thelbësore, a do të kishim bërë dishepuj që mund të vazhdonin udhëtimin me Jezusin gjatë gjithë jetës së tyre?

Fëmijët dhe të rinjtë janë Kisha e sotme, jo thjesht e së nesërmes. Të rinjtë kanë potencial të madh si agjentë aktivë në misionin e Zotit. Ata përfaqësojnë një grup të madh ndikuesish, të papërdorur, me ndjeshmëri ndaj zërit të Zotit dhe gatishmëri për t’iu përgjigjur Atij.

Vizitoni: https://www.lausanne.org/networks/issues/children-and-evangelism


>